1. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

1.1 De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de huurder (hierna: huurder) aanvaard door het enkel feit van het sluiten van een overeenkomst met de onderneming Heuninck Bv(hierna: verhuurder), met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vriesenrot 28 met KBO-nummer 0457.939.572. De algemene voorwaarden van de huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten. Het gebruik van een eigen bestelbon of offerte van de huurder doet hieraan geen afbreuk.

1.2 Niet geldigheid van één of meer clausules van deze algemene voorwaarden heeft in geen geval invloed op de geldigheid van andere contractuele clausules. De ongeldige clausule wordt voor niet-geschreven gehouden.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of bepalingen uit de algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door de verhuurder wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de huurder daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

 

2. OFFERTES

2.1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden de verhuurder op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. De catalogusprijzen zijn 60 dagen geldig vanaf datum van uitgifte van de catalogus.

2.2. Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt, tenzij schriftelijk bij offerte anders vermeld.

2.3. Gegevens verstrekt door de verhuurder blijven eigendom van de verhuurder en mogen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden. Voorts dienen de door de verhuurder verstrekte gegevens slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

 

3. HUURPERIODE

3.1. De huurperiode vangt aan om 07.00 uur op de datum zoals is overeengekomen en meer specifiek:

 • indien is bedongen dat de huurder het gehuurde op een overeengekomen locatie komt ophalen: op de datum waarop het gehuurde door de verhuurder aan de huurder of zijn gemachtigde wordt overhandigd.
 •  indien is bedongen dat de verhuurder de levering van het gehuurde verzorgt: op de datum waarop de verhuurder het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. Bijgevolg is de huurder aansprakelijk dat er op de afgesproken plaats en tijd hijzelf of iemand anders aanwezig is voor in ontvangstname van het gehuurde. Bij afwezigheid van de huurder is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan te rekenen. Dit doet niets af aan het feit dat de huurovereenkomst van kracht blijft voor de overeengekomen termijn. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum en/of het tijdstip van levering zijn niet verbindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling. Reservaties voor een vooraf bepaalde periode worden alleen aanvaard met een getekende bestelbon of een voor akkoord getekende offerte en het betalen van de waarborgsom.

 

3.2.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

 • indien er bedongen is dat de huurder het gehuurde op een overeengekomen locatie retourneert: op de datum waarop het gehuurde door de huurder aan de verhuurder is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
 • indien er bedongen is dat de verhuurder het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 3.4;
 • bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door de verhuurder aan de huurder wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

 

3.3. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook een aantal artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 3.2. omschreven wijzen.

 

3.4. De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

 

3.5. De op schrift gestelde afmelding dient per e-mail of per fax aan de vestiging van de verhuurder, waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: gegevens van de huurder, omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding), gewenste einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie, indien van toepassing: vindplaats sleutel, meldpunt voor chauffeur van de verhuurder.

 

3.6. De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel schriftelijk als telefonisch worden verlengd door de huurder. De verhuurder heeft steeds het recht om het verzoek tot verlenging af te wijzen.

 

3.7. De verhuurder behoudt zich het recht om het gehuurde terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechtelijke tussenkomst, als het gehuurde na het verstrijken van een uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afgesproken huurtermijn niet aan de verhuurder is geretourneerd. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de huurprijs van één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te vorderen. Elke dag dat de klant het gehuurde niet heeft afgemeld, wordt een dagprijs aangerekend en dit ongeacht het aantal draaiuren. In een dagprijs zitten maximaal 8 draaiuren.  Bijkomende draaiuren worden additioneel aangerekend. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

 

3.8. Risico: De huurder draagt vanaf de in ontvangstname tot en met de teruggave van het gehuurde het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Indien de huurder het gehuurde zelf transporteert, is hij aansprakelijk voor het verpakken, laden en lossen van het gehuurde. De verhuurder levert het gehuurde af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. Bij de in ontvangstname dient de huurder dit desgewenst te controleren. De in ontvangstname door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. De huurder heeft het recht om bij de in ontvangstname of teruggave van het gehuurde aanwezig te zijn teneinde de staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de eventuele vaststelling van de schade door “HEUNINCK Bv” bindend zijn. De huurder aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en is ervan op de hoogte dat het gehuurde ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken.

De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico’s. De verhuurder is geenszins aansprakelijk voor verwondingen of overlijden veroorzaakt door het gehuurde.

De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zal worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

 

4. RESERVATIES EN ANNULATIES

Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij de verhuurder te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst worden het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt of in ontvangst neemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

Indien de huurder de reservatie van het gehuurde annuleert, is de verhuurder gerechtigd op een annulatievergoeding (onverminderd het recht van de verhuurder om haar reële schade te vorderen):

 • Bij annulatie tussen de 2de en 3de dag vóór de terbeschikkingstelling: 20% van de huurprijs;
 • Bij annulatie vanaf de 2de dag vóór de terbeschikkingstelling: 50% van de huurprijs;
 • Bij annulatie minder dan 24u vóór de terbeschikkingstelling: de transportkosten (levering & ophaling) inclusief volledige huurprijs van één dag zoals gespecifieerd bij 3.7.

5. LEVERING, TERUGGAVE EN RISICO

5.1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door de verhuurder in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze de verhuurder niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als uiterlijke termijn.

5.2. De verhuurder is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is de verhuurder bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

5.3. Exacte tijdstippen kunnen niet worden ingepland bij het leveren van het gehuurde. De levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. De verhuurder bezorgt uitsluitend op de begane grond.

5.4. De huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstname van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft de verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. De verhuurder kan, na overleg met de huurder, echter ook het gehuurde leveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust de bewijslast hiertoe uitdrukkelijk op de huurder.

Het gehuurde wordt gebruiksklaar en in perfecte staat van onderhoud geleverd en kan desgewenst bij het afhalen of ontvangst, gecontroleerd worden door de huurder. De in ontvangst name door de huurder geldt als onherroepelijke aanvaarding. De huurder heeft het recht om bij de in ontvangst name of teruggave van het gehuurde aanwezig te zijn teneinde de staat tegensprekelijk te kunnen vast te stellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de eventuele vaststelling van de schade door de verhuurder bindend zijn.

5.5. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de huurder:

 • bij levering vanop het bedrijf van de verhuurder: op het moment van feitelijke inbezitstelling;
 • bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn geleverd.

5.6. De huurder is verplicht tot teruggave van het gehuurde op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat als bij in ontvangst name (o.a. en niet limitatief – goed onderhouden, geheel gevuld met de nodige brandstof, smeerolie of batterijen) Het gehuurde moet worden gereinigd, gesorteerd, geordend en klaar zijn voor transport, bij gebreke waaraan er kosten worden aangerekend aan de huurder voor reiniging, sorteren, ordenen en/of klaarmaken voor transport, waaronder de bijkomende arbeidskosten (niet limitatief) alsook kosten door verhindering van transport.

Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder(e) verlies, beschadiging, diefstal, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Indien een van deze feiten zich voordoet, zal de huurder dit schriftelijk meedelen aan de verhuurder en verbindt hij zich ertoe de verhuurder te vergoeden.

5.7. Bij teruggave van het gehuurde zal de verhuurder het gehuurde controleren op gebreken, schade, minwaarden… enz.

De verhuurder heeft het recht om binnen een redelijke termijn haar vaststellingen inzake schade, minwaarde, enz. kenbaar te maken aan de huurder. De ophaling van het gehuurde door de verhuurder of een door haar aangestelde derde doet hieraan geen afbreuk aan. De huurder heeft het recht een tegensprekelijke expertise uit te voeren. Indien de verhuurder de schade aan de huurder kenbaar maakt, zal zij eveneens de huurder in kennis stellen van de termijn waarbinnen het gehuurde beschikbaar blijft voor een tegensprekelijke expertise. Na deze periode wordt de schade, minwaarde, enz., zoals vastgesteld door de verhuurder, als aanvaard beschouwd en is de verhuurder gemachtigd om tot herstel of vervanging van het gehuurde over te gaan, waarbij alle kosten van herstel alsook bijkomende schadeposten en winstderving worden aangerekend aan de huurder.

6. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per week/4W wordt berekend op 40 draaiuren per week bij een minimale huurperiode van 4 weken. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in deze mate verhoogd. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken.

6.2.  Bij verhuur gedurende een langere termijn dan minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan de verhuurder vooruitbetaald. Van de huurder kan een waarborgsom gevorderd worden ter waarde van drie maanden huur ter garantie van eventuele schade en/of herstellingskosten. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom en wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6.3. Alle huurprijzen zijn steeds exclusief BTW, transport, onderhoud, brandstof, olie, milieuheffing, reiniging en verzekeringsbijdrage.

6.4. De facturen van de verhuurder zijn contant betaalbaar op hun datum of op de vervaldag aangeduid op de factuur.

6.5. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het bedrag van elke factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 2% en die minimum 12% zal bedragen alsook een schadebeding van 15% met een minimum van 120,00 euro, onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn wordt een aanmaningsprocedure opgestart. Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder, zal deze toepassing maken van het tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976. Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase (o.a. niet limitatief: aanmaning – inlichting – dossierrecht – kwijtings- en inningsrecht) én voor de eventuele gerechtelijke fase.

Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de schuldenaar.

6.6. Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de factuur.

6.7. De niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

6.8. De verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer (doch niet limitatief) begrepen: wijziging van vrachttarieven, andere heffingen en/of belastingen, lonen en sociale lasten.

6.9. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per week/4W wordt berekend op 40 draaiuren per week bij een minimale huurperiode van 4 weken. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in deze mate verhoogd. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken.

6.10. Bij verhuur gedurende een langere termijn dan minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan de verhuurder vooruitbetaald. Van de huurder kan een waarborgsom gevorderd worden ter waarde van drie maanden huur ter garantie van eventuele schade en/of herstellingskosten. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom en wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6.11. Alle huurprijzen zijn steeds exclusief BTW, transport, onderhoud, brandstof, olie, milieuheffing, reiniging en verzekeringsbijdrage.

6.12. De facturen van de verhuurder zijn contant betaalbaar op hun datum of op de vervaldag aangeduid op de factuur.

6.13. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt de huurder aangemaand om de factuur te voldoen binnen de 14 kalenderdagen, via brief of email. De termijn van 14 dagen neemt aanvang op de derde dag na verzending van de herinnering respectievelijk één dag na verzending wanneer de herinnering via elektronische weg wordt verstuurd.

De herinneringskosten bedragen 7,50 euro vermeerderd met de portkosten.

Bij niet-betaling van de factuur na 14 kalenderdagen, is de huurder verwijlinterest verschuldigd die gelijk is aan de interest bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlinterest zal een aanvang nemen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de eerste aanmaning werd verzonden aan de huurder. Bovendien zal de huurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Elk beding dat strijdig is met de bepalingen van boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht W.E.R. “Schulden van de consument” zal niet leiden tot de nietigheid van het beding, maar zal worden geïnterpreteerd volgens de bepalingen van voornoemd boek XIX.

6.14. Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de factuur.

6.15. De niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

6.16. De verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer (doch niet limitatief) begrepen: wijziging van vrachttarieven, andere heffingen en/of belastingen, lonen en sociale lasten.

 

7. RICHTLIJNEN VAN HET GEBRUIK

7.1. De verhuurde toestellen of machines mogen uitsluitend gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor zij zijn verhuurd.

7.2. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de toestellen en machines zullen bedienen. De huurder, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.

7.3. De huurder verplicht zich ertoe de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder hiervoor te vrijwaren.

7.4. De huurder is ertoe gehouden de verhuurde machines en toestellen correct aan te sluiten en te gebruiken, tegen overbelasting te beschermen en in te staan voor het dagelijks nazicht en onderhoud. Indien de machines gebreken vertonen tijdens de werkzaamheden, dient de huurder zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de verhuurder. De verhuurder voert enkel de herstelwerkzaamheden uit ten gevolge van een normale slijtage die noodzakelijk blijken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren, maar dient andere te verrichten werkzaamheden aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of door daden van derden noodzakelijk werden, moeten volledig door de huurder betaald worden.

7.5. De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van het gehuurde alsook het vermijden van hinder e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot 48 uur na afmelden staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals: belastingen, boetes, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen enz. Tijdens die periode zal hij de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van dien aard. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin alsook meer in het bijzonder de naleving van de wegcode (niet limitatief).

7.6. De locatie, ondergrond en toegangswegen dienen geschikt te zijn voor zwaar verkeer en op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade en kosten welke mochten instaan i.v.m. de locatie, ondergrond en de toegangsweg.

7.7. Allerlei bepalingen: Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en de verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden. Zijn bij ophaling door verhuurder de materialen nog niet klaargezet voor transport, dan dient de huurder de extra kosten te vergoeden. De huurder blijft verantwoordelijk vanaf het ingaan van de huur tot 48 uur na afmelden voor schades, vandalisme en diefstal. De verhuurder moet altijd op de hoogte zijn van de plaats waar het gehuurde zich bevindt. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een faillissement, of zijn voornemen België te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder of de curator onverwijld inzage te geven in de huurovereenkomst. In geval van faillissement van de huurder, wordt deze of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de huurgelden alsook voor het terugbezorgen van het gehuurde.

 

8. VERZEKERING EN MACHINEBREUKREGELING

8.1. De huurder dient voor zoveel als nodig te zorgen dat er voor het gebruik van het gehuurde een degelijke verzekering wordt afgesloten teneinde zijn verplichtingen opzichtens de verhuurder en jegens derden te waarborgen. De verhuurder is uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder te verlangen dat hij de verhuurder als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de huurder.

8.2. De verhuurder biedt de huurder ook de mogelijkheid om op voorhand een Machinebreukregeling met de verhuurder aan te gaan. Standaard zal de machinebreukregeling steeds aangerekend worden tenzij u schriftelijk aangaf geen gebruik te willen maken van deze regeling.

De prijs voor een dergelijke regeling bedraagt 6% van het bruto huurtarief. Eigen risico van de huurder bedraagt 15% van de cataloguswaarde van het gehuurde in geval van diefstal. In geval van schade bedraagt het eigen risico van de huurder:

 • 50% van de cataloguswaarde voor het gehuurde met een cataloguswaarde lager dan 250 euro;
 • 250 euro voor het gehuurde met een cataloguswaarde tot 2.500 euro;
 • 375 euro voor het gehuurde met een cataloguswaarde tot 5.000 euro;
 • 750 euro voor het gehuurde met een cataloguswaarde tot 10.000 euro en;
 • 1.750 euro voor het gehuurde met een cataloguswaarde boven de 10.000 euro.

9. EIGENDOM EN ZEKERHEID

9.1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, doch blijft het risico volledig bij de huurder.

9.2. De huurder is niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder.

9.3. De huurder zal de verhuurder onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte stellen indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het gehuurde. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan de verhuurder, op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het desbetreffende gehuurde zich bevindt. De huurder zal te allen tijde zijn medewerking verlenen om het gehuurde terug te vorderen.

9.4. Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) opschorting van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslag leggende gerechtsdeurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendoms- en andere rechten van de verhuurder.

9.5. Indien er goede grond bestaat dat de huurder zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de huurder verplicht op het eerste verzoek van de verhuurder terstond genoegzame en in de door de verhuurder gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de huurder daaraan niet heeft voldaan, is de verhuurder gerechtigd haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten.

 

10. ONTBINDING

10.1. De overeenkomst kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang ontbonden worden door de verhuurder bij tekortkoming van de huurder, zoals (niet limitatief) verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden, enz. De huurder is ten minste verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

10.2. De verhuurder is niet aansprakelijk behoudens in het geval van haar opzet, zware fout of, behoudens overmacht, voor het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.

 

11. PRIVACY EN GDPR

De (persoonlijke) gegevens van de huurder worden naar aanleiding van de overeenkomst geautomatiseerd en opgeslagen in een gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen verschaffen en daarbij de uitvoering van de werkzaamheden te vergemakkelijken, kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de met de verhuurder verbonden ondernemingen.

Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van de verhuurder worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie), verbindt de huurder zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De huurder verbindt zich er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de verhuurder overmaakt. De verhuurder verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring.

 

12. BEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde, behoren. Zo de Vrederechter bevoegd is, zal de Vrederechter van het kanton Gent bevoegd zijn .